Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie

vydané spoločnosťou Kameň Slovakia s. r. o., so sídlom Šoltésovej 51, Zlaté Moravce 953 01, IČO: 35 949 198, IČ DPH: SK2022045641, DIČ2022045641, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 
Oddiel: Sro, Vložka: 16964/N. 

1. Vymedzenie pojmov   

1.1. Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
1.2. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Kupujúci (podnikateľ) je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.
1.3. Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci s kupujúcim.
1.4. Zmluva o dielo je každá objednávka a zmluva, nezávisle od jej názvu a formy, ktorej predmetom je odplatné poskytovanie služieb, resp. vykonávanie prác, vrátane dodania materiálov, nástrojov, nemateriálneho majetku, zo strany Predávajúceho Kupujúcemu.
1.5. Zmluvné strany znamenajú Predávajúceho a Kupujúceho, resp. Objednávateľa a Zhotoviteľa.
1.6. Objednávka znamená takú dohodu v písomnej, elektronickej alebo ústnej forme, ktorá vznikne medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe zmluvy, alebo samostatne (bez uzavretia zmluvy), na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje Kupujúcemu odplatne poskytnúť určitú službu a/alebo vykonať určitú prácu, vrátane dodania určitého tovaru.
1.7. Naviac práce predstavujú práce, ktoré boli dohodnuté v Zmluve a/alebo v Objednávke, ale pri určení ceny to nebolo zohľadnené z hľadiska ich časového rozsahu.
1.8. Dodatočné práce sú práce, ktoré je potrebné vykonať nad rámec Zmluvy a/alebo Objednávky. Dodatočná práca je z technického hľadiska potrebná práca, ktorá nie je uvedená v pláne.
1.9. Stavebný denník je zápisník, do ktorého sa zapisujú denné záznamy vykonaných prác (zhotovovania diela) a úradných údajov, podstatných udalostí a iné činnosti ovplyvňujúce vykonané práce a priebeh vykonaných prác, resp. zhotovenie diela, a ktorý je povinný viesť Zhotoviteľ a Investor, alebo vopred dohodnutá zastupujúca osoba. Stavebný denník je potrebné podpísať oboma stranami denne po ukončení prác.
1.10. VOP znamená Všeobecné obchodné podmienky Objednávateľa, ktoré bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce zo Zmluvy o dielo, resp. Spotrebiteľskej zmluvy. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo, Spotrebiteľskej zmluvy a Objednávky počas trvania právneho (zmluvného) vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, resp. Kupujúcim a Predávajúcim. VOP sú v listinnej forme zmluvným stranám prístupné v sídle Kupujúceho, resp. Zhotoviteľa a v elektronickej forme sú mu prístupné na webovej stránke www.kamenslovakia.sk. 

2. Platobné a dodacie podmienky   

2.1. Kupujúci realizuje svoju požiadavku na dodávku tovaru prostredníctvom písomnej alebo elektronickej objednávky. V objednávke uvedie okrem identifikačných údajov najmä: názov a presný popis tovaru, množstvo/MJ, cenu/MJ bez DPH, termín dodania, prípadne ďalšie požiadavky, napr. kvalitatívne, na delenie materiálu, na prepravu tovaru, prípadne ďalšie.
2.2. Kupujúci je povinný o prepravu tovaru požiadať pri uzatváraní kúpnej zmluvy. V prípade, že takto písomne dohodnuté podmienky nebudú splnené zo strany kupujúceho, náklady spojené s márnou dopravou hradí kupujúci.
2.3. Ak nie je iná dohoda o čase plnenia a prepravy, je predávajúci oprávnený splniť záväzok bez zbytočného odkladu, pričom o tom informuje kupujúceho.
2.4. Omeškanie predávajúceho nie je porušením kúpnej zmluvy, pokiaľ dôjde k omeškaniu z dôvodov, ktorým nemohol zabrániť a ktoré sú nezávislé od jeho vôle (napr. oneskorené alebo poškodené subdodávky, prekážky pri transporte a pod.); takéto prekážky vylučujú zodpovednosť predávajúceho za škodu vzniknutú kupujúcemu omeškaním.
2.5. K prevzatiu tovaru inou osobou (napr. dohodnutým prepravcom) je nutný doklad k oprávneniu prevzatia tovaru, inak nebude tovar vydaný. Prevzatie zásielky musí oprávnená osoba potvrdiť vlastnoručným podpisom s čitateľným uvedením mena a priezviska, poprípade pečiatkou na druhopise dodacieho listu, resp. výkaze vozidla.
2.6. Kupujúci je povinný zabezpečiť začatie vykládky vozidla do 15 minút po prihlásení sa osádky vozidla na mieste dopravnej dispozície. V prípade nesplnenia tejto podmienky má predávajúci právo účtovať stojné z dôvodu čakania v zmysle aktuálneho cenníka. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečovať vykládku tovaru svojimi mechanizmami a vlastnými pracovníkmi, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodol inak.
2.7. Prístupová komunikácia na mieste dopravnej dispozície musí spĺňať kritériá minimálne cesty III. triedy alebo miestnej komunikácie minimálne funkčnej triedy C3, pričom posúdenie jej zjazdnosti je v kompetencii vodiča vozidla s prihliadnutím na typ vozidla, jeho momentálny technický stav, druh naloženého tovaru a poveternostné podmienky v danom okamihu. Kupujúci je povinný znášať vzniknuté mimoriadne náklady spojené s prepravou, ak sa preukáže, že prístupová komunikácia nespĺňa vyššie uvedené kritéria a dopravca bol uvedený do omylu. 
2.8. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
2.9. Okamihom odovzdania a prevzatia tovaru však prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody alebo straty, alebo odcudzenia, alebo zničenia tovaru a zodpovednosť za ochranu a narábanie s tovarom.
2.10. Ak kupujúci neprevezme riadne ponúknutý tovar v dohodnutej lehote alebo ak nezabezpečí jeho riadne prevzatie, nahradí predávajúcemu škodu, ktorá mu tým vznikla. Úložné vo výške 10€/paleta/deň bude fakturovať predávajúci kupujúcemu týždenne.
2.11. Splatnosť faktúr predávajúceho je 14 dní od vystavenia faktúry, pokiaľ vo faktúre nebude uvedené inak.
2.12. Oprávnené námietky k platobnému dokladu je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bezodkladne po doručení platobného dokladu predávajúcemu, najneskôr v lehote jej splatnosti. 
2.13. Písomne nedohodnuté skonto alebo iné krátenie položiek v platnej faktúre z akéhokoľvek dôvodu predávajúci neuznáva.  

3. Výhrada vlastníckeho práva   

3.1. Vlastnícke právo k veci prechádza z predávajúceho na kupujúceho vo všeobecnosti v momente jej odovzdania a prevzatia (tým sa rozumie taktiež odovzdanie prvému prepravcovi, ak sa vec prepravuje). Výhradou vlastníckeho práva, vzniká kupujúcemu vlastníctvo k veci až zaplatením jej ceny. Pri neuhradení faktúry sa tak predávajúci môže dožadovať vrátenia dodanej veci.  

4. Ochrana a spracovanie osobných údajov   

4.1. Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade s ustanovením článku 28 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a ust. § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
4.2. Na účely tohto článku 5 sa spracovávanie údajov vzťahuje na akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií vykonaných na osobných údajoch alebo súboroch osobných údajov, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, uchovávanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, konzultácia, používanie alebo iné sprístupňovanie, alebo kombináciou, obmedzením, vymazaním alebo zničením.
4.3. Pre účely objednania a dodania tovaru podľa objednávky zákazníka, môžu byť spracované nasledovné kategórie údajov zákazníka alebo údaje zástupcov zákazníka: meno, priezvisko, funkcia, telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa, č. OP, podpis.
4.4. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze predávajúceho až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním, doručeného na adresu sídla. Osobné údaje kupujúcich predávajúci nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom realizácie objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.
4.5. Spoločnosť Kameň Slovakia s.r.o. a zákazníci sa budú riadiť účinnou legislatívou vzťahujúcou sa k ochrane osobných údajov a GDPR s platnosťou od 25.5.2018. Kameň Slovakia s.r.o. má v rámci svojej funkcie povinnosť: Zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené na spracovanie osobných údajov zaviazali zachovávať mlčanlivosť alebo boli v súlade s príslušnou zákonnou povinnosťou zaviazané k mlčanlivosti. Prijať opatrenia potrebné na rešpektovanie dôvernosti a bezpečnosti spracovania údajov. Vymazať všetky údaje zákazníka po skončení poskytovania služieb súvisiacich so spracovaním a odstrániť existujúceho kópie, pokiaľ právo Európskej Únie alebo členského štátu nevyžaduje uchovávanie osobných údajov.  

5. Reklamačné a záručné podmienky   

5.1. Vzhľadom na charakter tovaru – prírodný kameň, ktorý je unikátny, môže dôjsť k odlišnosti štrukturálnej a farebnej heterogénnosti, ktorá je prirodzenou vlastnosťou kameňa a nie je dôvodom na reklamáciu.
5.2. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je dodaný v súlade s potvrdenou objednávkou, nemá právne vady a jeho kvalita zodpovedá platným technickým normám. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
5.3. Kupujúci je oprávnený prípadné vady dodávky uplatniť u predávajúceho, reklamovať, a to písomne (ako reklamáciu – nutné údaje: číslo faktúry a špecifikácia vady a aké právo si uplatňuje) bez zbytočného odkladu najneskôr do 7 kalendárnych dní od prevzatia dodávky. E-mail: predaj@kamenslovakia.sk, pričom telefonický a e-mailový kontakt nenahrádza uplatnenie reklamácie. Súčasťou reklamácie je vzhľadom na charakter predávaného tovaru nutné aj doloženie detailnej fotodokumentácie.
5.4. Pri uplatnení reklamácie je potrebné, aby kupujúci doložil doklad o kúpe. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie a vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená.
5.5. Predávajúci bude riešiť oprávnenú reklamáciu opravou vady alebo nahradením vadného tovaru za iný tovar bez vady, ak sa jedná o vadu, ktorá je neopraviteľná.
5.6. Reklamácia neoprávňuje kupujúceho, aby nezaplatil kúpnu cenu za dodaný tovar.
5.7. Ak kupujúci vracia reklamovaný tovar, je povinný postupovať podľa dispozícii predávajúceho, ktoré si vopred vyžiadal. V prepravných dokladoch musí vyznačiť, že sa jedná o reklamovaný tovar a uviesť číslo príslušnej reklamácie.
5.8. Náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu s riešením reklamácie, ktorá sa ukáže neoprávnenou, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu.  

6. Odstúpenie od zmluvy   

6.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnásť pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, len v prípade obchodu na diaľku (e-shop) a ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho. 
6.2. Ak je tovar objednaný na zákazku, ktorá je po vystavení objednávky vyrábaná podľa priania kupujúceho. Tieto výrobky nie sú skladom a sú vyrábané vždy až podľa priania a požiadaviek individuálneho zákazníka.
6.3. Ak sa jedná o služby poskytované v rámci predaja tovarov, ktorých plnenie bolo už začaté, napr. objednanie povrchovej úpravy kameňa u výrobcu. 
6.4. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle spotrebiteľ na adresu sídla predávajúceho Kameň Slovakia s.r.o., Šoltésovej 51, Zlaté Moravce alebo e-mailom na info@kamenslovakia.sk.
6.5. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, pri zmluve na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru súvisiace s doručením tovaru.
6.6. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nesprávneho zaobchádzania. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy a stráca právo odstúpiť od zmluvy ak je tovar poškodený, zničený. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, bez známok opotrebenia a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (pokladničný doklad, resp. výpis z účtu).
6.7. V prípade vrátenia poškodeného tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny.
6.8. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho, ak sa strany nedohodnú inak.   

7. Záverečné ustanovenia   

7.1. Tieto VOP predávajúceho sú platné a účinné pre všetky obchody predávajúceho uzavreté od doby ich platnosti a účinnosti.
7.2. Kameň Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť obsah týchto VOP kedykoľvek. Kameň Slovakia s.r.o. oboznámi zákazníka s dodatkami alebo zmenou týchto VOP. Dodatky a zmeny sa považujú za akceptované, ak k nim zákazník nevznesie námietku do konca mesiaca nasledujúceho po prijatí oznámenia, zaslaného doporučeným listom na adresu Kameň Slovakia s.r.o.. V prípade námietky sa zmluvný vzťah považuje za ukončený na konci ďalšieho mesiaca.  

V Tesárskych Mlyňanoch, 25. mája 2018